Philips Engineering Solutions and Fontys Paramedical College join forces

Dutch text below/ Nederlandse tekst onderaan

Eindhoven, the Netherlands – Philips Engineering Solutions and Fontys Paramedical College are entering into a new partnership for training courses aimed at radiation protection when working with medical diagnostic systems. At the beginning of 2020, the Philips Engineering Solutions radiation protection team, together with Fontys trainers, offer a basic course of ionizing radiation and a four-day training for Radiation Protection Officer (RPO) focused on medical applications.

Training system focused on application

With the advent of the Basic Safety Standards Radiation Protection Decree, the training system for radiation protection officers has also changed. The old courses for level 5A/B and 4A/B no longer exist. Nine application-specific RPO courses replace these, including medical applications, dentistry and veterinary medicine. The RPO of a company has the obligation for regular additional training, which is application specific.

Needs assessment shows demand

Training centers in the Netherlands are still looking for courses they want to and can provide. As a result, there is a limited offer for a number of RPO courses. Philips Engineering Solutions has carried out a needs assessment at various types of companies, including a number of hospitals. The need assessment focused on training courses on radiation protection.

This assessment shows that hospitals and companies operating with medical diagnostic systems, are looking for a RPO training in medical applications. Especially in the south of the Netherlands, there is no offer for such a training course.

Combined forces

Fontys Paramedical College and Philips Engineering Solutions are joining forces and together they will provide RPO training in Eindhoven. The initial focus is on RPO training ‘medical applications for working with X-ray systems’. The training is divided into two modules:

 • Basic course ionizing radiation
  On 11 February and 16 April 2020 we will start a two-day (refresher) course of ionizing radiation for people who work with sources of ionizing radiation, both in the medical sector as in the industry. Some prior knowledge in the field of ionizing radiation is not necessary.
 • RPO medical applications
  On 3 March 2020 we will start a four-day training course for people who are appointed within their company as radiation protection officers, working with medical applications, mainly X-ray systems. Following the basic module ionizing radiation is a requirement for obtaining the RPO medical applications diploma. There is an exam attached to this module.

You can register via the hyperlinks above. For more information and registration, you can visit the website of the post-graduate course of Fontys Pro. Please note: these trainings are offered in Dutch only.

Want to know more?

More information about radiation protection and the team of consultants from Philips Engineering Solutions can be found here. We are happy to help you with all your questions about permits, risk assessments or temporary secondment.

 


Philips Engineering Solutions en Fontys Paramedische Hogescholen gaan samen stralingsbeschermingopleidingen aanbieden

Eindhoven, Netherlands – Philips Engineering Solutions en Fontys Paramedische Hogescholen gaan een nieuwe samenwerking aan voor opleidingen gericht op stralingsbescherming bij het werken met medische-diagnostische systemen. Begin 2020 biedt het stralingsbeschermingsteam van Philips Engineering Solutions samen met de opleiders van Fontys een basiscursus ioniserende straling aan, en een vierdaagse opleiding voor Toezichthoudend Medewerkers Stralingsbescherming (TMS) gericht op medische toepassingen.

Opleidingsstelsel gericht op toepassingen

Door de komst van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming is ook het opleidingsstelsel voor toezichthoudend medewerkers stralingsbescherming (TMS) veranderd. De oude opleidingen voor niveau 5A/B en 4A/B bestaan niet meer. Hiervoor zijn negen toepassingsspecifieke TMS-opleidingen voor in de plaats gekomen, waaronder medische toepassingen, tandheelkunde en diergeneeskunde. De TMS van een bedrijf kent de verplichting tot regelmatige na- en bijscholing, die toepassingsspecifiek is.

Behoeftepeiling toont vraag aan

De opleidingscentra in Nederland zijn nog op zoek naar welke opleidingen zij willen en kunnen geven. Hierdoor is er voor een aantal TMS-opleidingen een beperkt aanbod. Philips Engineering Solutions heeft een behoeftepeiling uitgevoerd bij verschillende soorten bedrijven, waaronder een aantal ziekenhuizen. De behoeftepeiling was gericht op trainingen met betrekking tot stralingsbescherming.

Uit deze behoeftepeiling blijkt dat zowel ziekenhuizen als bedrijven werkend met medische-diagnostische systemen, op zoek zijn naar een TMS-opleiding medische toepassingen of een nascholing voor de TMS. Vooral in het zuiden van Nederland is er geen aanbod voor een dergelijke opleiding of nascholing.

Krachten bundelen

Fontys Paramedische Hogescholen en Philips Engineering Solutions slaan de handen in een en gaan samen TMS-opleidingen verzorgen in Eindhoven. Hierbij wordt in eerste instantie gekeken naar de TMS-opleiding medische toepassingen voor het werken met röntgensystemen.

De opleiding wordt verdeeld in twee modules:

 • Basiscursus ioniserende straling
  Op 11 februari en 16 april 2020 starten we met een tweedaagse (opfris)cursus ioniserende straling die werken met bronnen van ioniserende straling, zowel in de medische sector als in de industrie. Enige voorkennis op het gebied van ioniserende straling is hierbij niet noodzakelijk.
 • TMS medische toepassingen
  Op 3 maart 2020 starten we met een vierdaagse opleiding voor mensen die binnen hun bedrijf worden aangesteld als toezichthoudend medewerker stralingsbescherming, werkend met medische toepassingen, voornamelijk röntgensystemen. Het volgen van de basismodule ioniserende straling is een vereiste voor het behalen van het diploma TMS medische toepassingen. Aan deze module zit een examen verbonden.

U kunt zich inschrijven via bovenstaande links. Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht op de website van de post-HBO opleiding van Fontys Pro.

Meer weten?

Meer informatie over stralingsbescherming en het team van consultants van Philips Engineering Solutions vindt u hier. We helpen u graag verder met al uw vragen over vergunningen, risico-inventarisaties of tijdelijke detachering.